COVID-19 update

ประกาศมหาวิทยาลัย

[11/04/2563]
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังโรค COVID-19 (Local Quarantine) จังหวัดนครปฐม new
[04/04/2563]
เตรียมความพร้อมการเป็น Local Quarantine (สถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย) สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโควิด 19 เพื่อคนจังหวัดนครปฐม new
[30/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5)(ปิดทำการชั่วคราว) new
[23/03/2563]
แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม new
[23/03/2563]
แบบบันทึกการรายงานตัวประจำวันสำหรับนักเรียน/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม new
[23/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4)(ปิดทำการชั่วคราว)
[18/03/2563]
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[17/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 2) (แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19)
[05/03/2563]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา บริจาคเงิน 20,000 บาท ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำหน้ากากอนามัยใช้เอง
[05/03/2563]
สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[04/03/2563]
สรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม การระบาดของไวรัสโคโรน่า (corona Virus) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[04/03/2563]
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[04/03/2563]
ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[04/03/2563]
ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
[03/03/2563]
จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมใจทาหน้ากากอนามัยใช้เอง
[26/02/2563]
กำหนดรายชื่อประเทศหรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19
[06/03/2563]
Download NPRU Banner Coronavirus

ประกาศหน่วยงานภายนอก

[16/05/2563]
คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 1161/2563 เรื่องให้เปิดสถานที่เพื่อดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ในจังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 40/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 39/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสระว่ายน้ำสาธารณทั้งกลางแจ้งและในร่มในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 38/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลมิได้มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 37/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสที่มีได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 36/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม และร้านทำเล็บในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 35/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 34/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 33/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิง ให้เปิดดำเนินการได้ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 32/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 31/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดห้ามสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอททูนิตี้มอลในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[16/05/2563]
ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 30/2563 เรื่องมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจกรรมด้านการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2563 เรื่องมาตรการยับยั่งการระบาดภายในประเทศ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 3/2563 เรื่องงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
[18/03/2563]
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 1/2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
[04/02/2563]
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด
[28/01/2563]
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การระบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น
[25/01/2563]
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus(2019-nCoV)