• 1นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best of Big move
 • 1นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล The Best in Thailand
 • 1นิเทศฯ มรน. คว้ารางวัลเวทีประกวดระดับชาติมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
 • 1นศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศและชมเชย
  ประกวดภาพยนตร์สั้น ““พลังจิตอาสา ชวนทำดี ตามวิถีพอเพียง”
 • 1นศ.การจัดการอาหาร คว้า 4 รางวัลการแข่งขันทำอาหาร Innovation Cooking ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 1รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ตามระบบใหม่ TCAS 61
 • 1นักศึกษา มรน. คว้าสองรางวัลจากการแข่งขันฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 • 1นศ.สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
  ในงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง และภาคตะวันออก
 • 1อธิการบดี มรน. แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุภาพร มนคล้ำ บุคลากรงานพัสดุ
  ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 1นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
  ประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี