• 1นักศึกษา มรน. ชนะเลิศเพลงพื้นบ้าน ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
 • 1นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้า 2 รางวัล การแข่งขันด้านโครงสร้างไม้และเหล็กสายงานวิศวกรรมโยธา
 • 1นศ. คณะวิทยาการจัดการ คว้า 2 รางวัล "BRU Business Plan Challenge 2018"
 • 1นศ.พัฒนาชุมชน รับรางวัลชมเชยโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
 • 1นักกีฬา มรน. คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
 • 1นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best of Big move
 • 1นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล The Best in Thailand
 • 1นิเทศฯ มรน. คว้ารางวัลเวทีประกวดระดับชาติมุ่งสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
 • 1นศ. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศและชมเชย
  ประกวดภาพยนตร์สั้น ““พลังจิตอาสา ชวนทำดี ตามวิถีพอเพียง”
 • 1นศ.การจัดการอาหาร คว้า 4 รางวัลการแข่งขันทำอาหาร Innovation Cooking ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
N - Network and Communication การสร้างเครือข่ายการทำงานและการสื่อสารหลายรูปแบบ
P - Professional การทำงานแบบมืออาชีพ
R - Responsibility การทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U - Unity การประสานสามัคคี